Privacy verklaring


Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten vragen wij u bepaalde gegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en u binnen ons bedrijf wenst te gebruiken.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u binnen ons bedrijf gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Naam, Adres, Woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum
werkzaamheden/sport/interesses
gezondheidsgegevens
huisarts
andere artsen/therapeuten die van toepassing zijn
geslacht
gegevens over bij ons afgenomen diensten, uw reacties daarop. Tevens door ons geadviseerde en aan u verkochte producten
informatie die u aangeeft en die van belang zijn voor bedrijfsmatige en intermenselijke contacten (bijvoorbeeld te verwachten geboorte datum bevalling)

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische (nieuws)brieven en/of post.
om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via messenger, e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken (podotherapeut, huidtherapeut, dermatoloog, huisarts, ambulancepersoneel) doen wij dit in lijn van onze werkzaamheden en met uw toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren + 5 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet & correctie

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor genoemde doeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@bcminez.nl. Of naar ons postadres: BioCosMedisch Centre Inez, Misterstraat 65,7101 ET Winterswijk

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u BioCosMedisch Centre Inez verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@bcminez.nl. Of naar ons postadres: BioCosMedisch Centre Inez, Misterstraat 65,7101 ET Winterswijk. BioCosMedisch Centre Inez zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld

Beveiliging persoonsgegevens
BioCosMedisch Centre Inez heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt BioCosMedisch Centre Inez onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.bcminez.nl Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen. Team Inez